El contracte de construcció de la Seu

El contracte de construcció de la Seu 1920 1080 Seu de Manresa

Al segle XIV Manresa vivia un moment d’esplendor i emprenedoria i l’església romànica del Puigcardener va fer-se petita, calia un temple més gran, majestuós, a l’alçada dels manresans de l’època. És per això que es va acordar l’ambiciós objectiu de construir una nova església d’estil gòtic equiparable a una catedral.

El dia 30 de juny de 1322 es va contractar el mestre d’obres Berenguer de Montagut perquè construís la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa. L’arquitecte, considerat un dels més rellevants de la seva època, era conegut a la ciutat i al Principat, ja que s’havia fet càrrec de la construcció del Pont Nou i de l’església del Carme de Manresa. Tot i que el contracte de construcció de la Seu es va formalitzar el 1322 no va ser fins l’any 1328 que es va començar la construcció del temple.

El contracte firmat per Berenguer de Montagut és a l’Arxiu de la Seu de Manresa, està escrit en llatí i enquadernat en pergamí i ocupa el foli 48 del Llibre III del Paborde. A continuació oferim una traducció del contracte feta per Abel Rubió, arxiver de l’Arxiu de la basílica:

30 de juny de l’any del Senyor 1322. Guillem, per la gràcia de Déu paborde de Manresa, amb consell dels discrets Romeu Andreu, Ramon de Morera, Pere Mercers i Jaume Corb, ciutadans de Manresa assignats per la universitat de Manresa per altres prohoms de la ciutat, i amb testimoni d’aquest document públic, elegim, posem i assignem a vós, mestre Berenguer de Montagut, picapedrer de la ciutat de Barcelona, com a obrer i mestre d’obres de la nostra església de la beata Maria de Manresa. De manera que vós, mentre duri l’obra de l’església, sigueu obrer i mestre major d’obres. i que vós, juntament amb un deixeble vostre, el que vós voldreu, treballeu en l’obra de l’església. I pugueu, amb el nostre consens, posar, enviar i assignar treballadors en l’obra, aquells que hi seran útils. Els quals, amb vós i sense vós, hi treballaran tal com vós ordenareu, amb consens nostre. I pugueu també, amb consens nostre, expulsar i treure aquell obrer o obrers que treballaran en l’obra i conegueu que no són útils en la feina. Nosaltres prometem a vós, mestre Berenguer, que us donarem quatre sous barcelonesos per lloguer vostre i d’un deixeble vostre per cada dia no festiu que vosaltres treballareu a l’obra. Donarem també i pagarem cada any, mentre sigueu obrers de l’obra, seixanta sous barcelonesos per les despeses que fareu en venir de la ciutat de Barcelona a la de Manresa i en retornar de la ciutat de Manresa a la de Barcelona. Proveïm també a vós i a un deixeble vostre de llits i foc en qualsevol hospici de Manresa en què estareu, mentre us dediqueu a l’obra. I per atendre i complir tot això ens obliguem a vós nosaltres i tots els nostres béns i església nostra. D’altra banda, jo, mestre Berenguer de Montagut, conscient, tot això que s’ha dit ho lloo, aprovo i confirmo, i us prometo a vós paborde que treballaré en l’obra de l’església bé, legalment, fidelment i diligentment. Testimonis: Nicolau de Solà, cambrer de Manresa; Bernat de Palau, prior; Ramon de Poal, infermer; i Bertran de Rocafort, domer de Manresa.

Diumenge 3 de juliol a les 12.30h Abel Rubió, arxiver de la Seu, oferirà la conferència: “Context històric i diplomàtic del contracte de la Seu de 1322”. L’acte es durà a terma a la nau central de la basílica i l’entrada és lliure.

Els actes de celebració dels 700 anys del contracte es poden consultar aquí.