Amics de la Seu

Què és?

L’Associació d’Amics de la Seu de Manresa vetlla per la conservació i per fomentar el coneixement sobre la basílica de la Seu de Manresa.

La  Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, inclosa oficialment en el catàleg de monuments històrics i artístics de l’Estat Espanyol, per decret del govern provisional de la República del 3 de juny de 1931, representa, des del punt de vista de la seva conservació, manteniment i restauració, un cost econòmic de considerable importància.

Des dels anys 40, un cop finalitzada la Guerra Civil (1936-39), en què la Seu va patir importants destruccions, les obres realitzades representaven unes despeses afegides que eren administrades, juntament amb el rector de la Parròquia, per una Junta d’Obra. Això suposava un gran esforç i, molt aviat, es veié la conveniència de crear una associació que, a més d’administrar, promogués la conservació de tot el que afectés l’obra de la Basílica, així com de les necessitats internes o externes de la mateixa. Igualment podria sol·licitar ajuts als organismes oficials per a les finalitats proposades.

La constitució definitiva de l’Associació tingué lloc el 22 de maig de 1971, amb l’aprovació dels estatuts, ratificats pel Govern Civil d’aleshores. Tot seguit, s’elegí la primera Junta Directiva de l’Entitat. Aquesta entitat de dret, podia canalitzar els esforços més apropiadament per a la consecució de les finalitats proposades en el projecte d’estatuts elaborat al respecte; “Promoure la realització de les obres que es considerin necessàries o convenients per a la restauració i conservació de la Basílica de la Seu de Manresa tant en el que pertoca a la fàbrica de la mateixa com als elements artístics del seu interior o exterior”. Els primers estatuts foren actualitzats el 1990 per adaptar-los a la normativa legal vigent i de nou al 2004.

Vida associativa i funcionament

L’associació està formada per uns 300 membres i el seu òrgan rector suprem és l’assemblea general de socis que es reuneix un cop l’any amb caràcter ordinari i, quan convé, de forma extraordinària. La quota és voluntària i el seu import i periodicitat el fixa lliurament cadascú.

La junta que dirigeix l’entitat està formada en l’actualitat per 15 membres, tots ells amb veu i vot, dels quals, tal com s’estableix en els Estatuts, ho són per dret propi, el Rector de la Parròquia, un representant del Capítol de Canonges, un del Consell de Pastoral de la Parròquia i un de l’Ajuntament de Manresa.

El 25 de febrer de 1999 s’obtingué la declaració d’entitat d’”Utilitat Pública” a favor de l’ associació. Aquest fet permet que els socis i col·laboradors gaudeixin d’uns determinats beneficis fiscals.

Memòria 2022

Memòria 2021- portada

Memòria 2021

Memòria 2020 Amics de la Seu

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Conservació del monument

Des de la seva creació, l’any 1971, l’Associació Amics de la Seu ha promogut diverses obres de restauració en compliment de la seva missió fundacional de vetllar per la restauració i conservació de la basílica.

Actuacions actuals

L’any 2021, el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya han signat un nou conveni per a la continuació de les obres de restauració de la Basílica, que tenen un cost de 380.000€.  D’aquest total, 200.000€ han estat finançats pel Departament de Cultura, pel trienni 2020-2022, a través de subvenció de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural. La resta ha estat aportat per cadascuna de les tres institucions implicades en el projecte que, novament, han renovat el conveni de col·laboració pel qual cada institució aporta 60.000 euros per a l’execució de les obres.

Les actuacions de l’any 2021 comprèn la intervenció sobre el mòdul entre el contrafort 3 i el contrafort 4, situats al deambulatori dins de l’absis, en concret, sobre el contrafort de segon nivell número 4 i el pany de paret entre els contraforts 3 i 4, així com el finestral amb el seu vitrall corresponent.

Les últimes actuacions, fetes l’any 2020, van consistir en la continuació dels treballs a la façana sud sobre l’arc boterell doble corresponent al contrafort número 10, l’actualització del parallamps i els arranjaments del cablejat de la façana.

 • 1974: Renovació sistema campanes
  Renovació del sistema de campanes mecanitzant i automatitzant el seu funcionament i integrant-ho en una estructura metàl·lica situada a l’interior del campanar.

  1980: Nova imatge Mare de Déu de l’Alba
  Inauguració de la nova imatge de la Verge de l’Alba, titular de la Basílica, després de la seva destrucció en un incendi intencionat l’any 1979.

  1981: Restauració retaule Santíssima Trinitat i obres reparació
  Realització de diverses obres de reparació al campanar, barana perimetral de pedra de l’absis, algunes macolles caigudes o en perill de caure i la restauració i protecció de dos vitralls alts del sector de l’absis. Subvencionat pel Ministeri de Cultura.
  Restauració del retaule gòtic de la Santíssima Trinitat a càrrec de la prestigiosa casa Gudiol de Barcelona.

  1982: Coberta Capella Santíssim, terrassa façana nova
  Renovació de la coberta de la capella del Santíssim i impermeabilització i pavimentació de la terrassa de l’atri de la façana nova d’Alexandre Soler i March.
  Restauració de l’altar – tabernacle de la Cripta dels Cossos Sants.

  1984: Restauració cargol de Sant Pere
  Restauració de l’anomenat “cargol” de Sant Pere o escala de cargol existent a l’absis per accedir a les cobertes. Subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

  1990: Restauració vitralls
  Restauració de dos vitralls, l’un patrocinat per Caixa Manresa amb motiu del seu 125è aniversari i l’altre pel Capítol de Canonges, la Parròquia de la Seu i l’Associació d’Amics de la Seu.

  1993: Restauració claustre
  Inauguració de la restauració del sector del claustre: intervenció en el claustre, sota-claustre i capella dels Favets amb excavacions arqueològiques prèvies. Obres patrocinades per la Generalitat de Catalunya.

  1994: Restauració portal Santa Maria
  Restauració del Portal Nord o de Santa Maria. Obra promoguda per l’Associació d’Amics de la Seu i finançada per mitjà d’una campanya de subscripció popular.

  1995: Reordenació entorn seu
  Reordenació de tot l’entorn de la Seu. Obra realitzada a càrrec de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

  1996: Altar Verge dels Dolors
  Instal·lació en una capella lateral de la Seu de l’altar de la Verge dels Dolors, procedent de l’antiga església de Casa Caritat, en una capella lateral de la Seu. Es tracta d’una obra de l’escultor manresà del segle XIX Maties Padró.

  1998: Inici campanya “Salvem la Seu”
  A finals d’any es detectà la caiguda de petits trossos de morter i pedra en la darrera volta de la nau de la basílica. Les primeres inspeccions i estudis tècnics determinaren la gravetat de la situació que culminaren en l’inici de la campanya “Salvem la Seu”.

  1999: Reparació arc creueria i restauració vitrall
  S’efectuaren les obres urgents per reparar l’imminent trencament d’un arc de creueria del darrer tram de la nau central, actuant en les voltes i cobertes adjacents.
  Restauració del vitrall baix de la capella del retaule del Sant Esperit. També fou l’any en què s’obtingué la declaració “d’Utilitat Pública” en favor de l’Associació per O.M. del 25.02.99.

  2000: Intervenció absis
  Intervenció d’urgència a l’absis per tractar dos nervis (arcs) que estaven estructuralment trencats així com una important esquerda. S’aprofità l’ocasió per a restaurar la gran clau de volta de l’absis.

  2001: Conveni amb administracions públiques i presentació pla director
  Signatura del Conveni de Col·laboració entre cinc organismes: Ministeri de Cultura, Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa i Bisbat de Vic pel qual es comprometien a aportar 250 milions de ptes. en total durant el període 2001-2004.
  Presentació del Pla Director per a la restauració integral del monument, redactat per l’arquitecte conservador de la Seu d’aquell moment, Francesc Xavier Asarta.

  2002: Restauració contraforts
  Finalització de la primera fase de les obres incloses en el conveni signat. Consistiren en la restauració de tres contraforts de l’absis i el seu parament de pedra. Simultàniament es restaurà un tram del mur perimetral de la coberta en perill de desprendiment.

  2003: Restauració contraforts i adequació diversos espais
  Culminació de la restauració d’una segona fase d’intervenció en tres contraforts de l’absis i els seus trams. També el gran vitrall superior del Portal de Santa Maria i dos contraforts.
  Adequació de les sales d’acollida, projecció i magatzem juntament amb un altre contrafort i el seu tram del sector del portal romànic.

  2004: Restauració coberta superior
  Reforçament de l’estructura i consolidació de la coberta superior de la Seu. Fou una obra tècnicament difícil ja que calgué reforçar els contraforts introduint al seu interior una ànima d’acer fins a un nivell d’11 metres sota terra.

  2005: Restauració contraforts i portal de Sant Antoni
  Restauració de dos contraforts més amb els seus corresponents trams així com el Portal de Sant Antoni i la barana i corredor perimetral de pedra de la coberta superior de la basílica.
  Construcció d’una rampa d’accés per a disminuïts físics a l’accés a la basílica per la porta del claustre.

  2006: Restauració rosassa. Nou conveni institucional
  Restauració de la gran rosassa de la façana oest. Finançada per mitjà d’una campanya per subscripció popular promoguda pels Amics de la Seu, començada un any abans.
  Signatura de la renovació del Conveni de Col·laboració entre institucions per quatre anys més. Aquesta vegada ho feren només quatre organismes; la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic.

  2007: Inauguració primera fase il·luminació interior
  Inauguració de la primera fase del projecte d’il·luminació interior de la Basílica. Comptant amb el patrocini al 50% de la Fundació Endesa.

  2008: Inauguració restauració Baptisteri i dos contraforts
  En el marc de les obres del Conveni institucional es realitzà la restauració del Baptisteri, els seus vitralls, i dos contraforts adjacents.

  2009: Inauguració 2a. fase de la il·luminació interior de la Seu
  Comptant amb el suport de la Fundació Endesa, es realitzà una nova fase del projecte d’Il·luminació interior de la Seu. També els Amics de la Seu contribuïren econòmicament fins a completar el projecte.

  2010: Restauració de la Sala Gòtica
  Continuant les obres de restauració promogudes pel Conveni institucional, s’inaugurà la rehabilitació d’aquest espai tan emblemàtic de la Seu.

  2011/13: Restauració façana principal i contrafort
  La part més nova de la Seu realitzada a primers del segle passat, va haver de ser restaurada de nou degut a la baixa qualitat de la pedra emprada. Els treballs llargs i dificultosos foren finançats per les entitats signants del Conveni institucional. S’inauguraren a primers de 2013 amb la presència del M.H. President de la Generalitat, el President de la Diputació de Barcelona, el Bisbe de Vic, i l’Alcalde de Manresa.

  2012: Completada la il·luminació interior de la Seu
  El projecte d’il·luminació interior de la Basílica finalitzà l’any 2012 amb el patrocini de La Fundació Endesa i la col·laboració dels Amics de la Seu.

  2014: Restauració del sepulcre del Canonge Mulet
  Després d’un greu incendi que hi hagué al sector del claustre de la Seu la nit de Santa Llúcia de l’any 2012, a conseqüència del qual el sepulcre d’alabastre del Canonge Mulet va quedar molt malmès, fou rehabilitat pel Centre de Restauració de Béns Mobles i s’instal·là a l’interior de la Basílica, al costat del Baptisteri, on es pot admirar aquesta obra cabdal del barroc manresà realitzada per Josep Sunyer l’any 1719. El finançament anà a càrrec de la Parròquia i també de l’Associació Amics de la Seu.

  2014/18: Restauració de la façana sud
  Amb diverses interrupcions, l’activitat restauradora a la Seu ha continuat en el temps fruit de les aportacions de les entitats signants del Conveni (Generalitat, Diputació, Bisbat, i Ajuntament). Les actuacions s’han centrat en la façana sud fins el nivell del terrat inferior. S’han completat diversos trams de mur, vitralls, terrats i contraforts.

  2019: Restauració de la façana sud
  Les actuacions han consistit en la restauració de l’arc boterell doble corresponent al contrafort número 9, la intervenció sobre dos mòduls de terrat de la façana nord des del deambulatori fins al campanar i la instal·lació de línies de terra i il·luminació ornamental.

  2020: Restauració de la façana sud
  Continuació dels treballs a la façana sud sobre l’arc boterell doble corresponent al contrafort número 10, l’actualització del parallamps i els arranjaments del cablejat de la façana.

Fes un donatiu

Si vols fer un donatiu o aportació per a les obres de restauració que promou l’Associació Amics de la Seu, pots fer una transferència al número de compte obert a BBVA: ES65 0182 3577 5702 0214 0261

L’Associació té la declaració “d’Utilitat Pública” (O.M. 25-02-99) i per aquest motiu el teu donatiu es pot beneficiar d’una desgravació del 25% en l’Impost de Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.).

Si fas un donatiu i vols que consti a la teva declaració de la renda, envia un email a: info@seudemanresa.cat.

Sigues Amic de la Seu

  Quota voluntària de:
  10€20€50€100€200€

  Periodicitat
  TrimestralSemestralAnual

  Domiciliació: