Política de privacitat

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa (d’ara endavant “La Seu”)  informa els usuaris que la comunicació al portal a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc de l’usuari, registrat o no, que la Seu tracti les dades personals i les incorpori als fitxers de dades de caràcter personal corresponents amb la finalitat (I) d’agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o rebuig de les sol·licituds dels serveis a través del portal; (II) d’adequar i personalitzar els serveis a les preferències dels usuaris; (III) d’enviar notificacions d’actualització del portal; (IV) d’enviar a través de qualsevol canal, fins i tot per mitjans electrònics, informació relativa a l’espai web de la Seu als serveis que s’hi ofereixen. La Seu informa que l’usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi.

Així mateix, la Seu informa l’usuari de la possibilitat d’exercir, en els termes establerts a la LOPDCP, els drets d’accés a les dades de caràcter personal per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi, sent el responsable del tractament d’aquestes la Seu. Per a més comoditat, l’usuari podrà exercir aquests drets a l’adreça electrònica: gestio@seudemanresa.cat

La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i la Seu no empra un canal segur, i les dades transmeses no estan xifrades, la qual cosa cal tenir en compte a l’hora d’enviar dades personals, sobretot les especialment protegides d’acord amb l’article 7 de la LOPDCP.
Amb l’objectiu de donar als usuaris els majors avantatges, la Seu podrà mantenir-los informats de les ofertes o promocions pròpies o de tercers que siguin del seu interès en qualsevol tipus de suport, relacionades amb els següents sectors d’activitat: lleure, formació i turisme. En cas que l’usuari no vulgui rebre aquestes ofertes, ho pot indicar per qualsevol dels mitjans habituals de comunicació amb la Seu.

Així mateix, en compliment del que disposa l’article 34.e de la LOPDCP, la Seu informa els usuaris que acceptar la política de privacitat de l’espai web també comporta el consentiment dels usuaris que les seves dades siguin transferides a destinataris, en els terme si les condicions exposats anteriorment, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot si no ofereixen un grau de protecció equiparable al de la LOPDCP.

La Seu manifesta que té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot això d’acord amb el que disposa el Reial decret 1720/2007. Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, la Seu podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui al seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

En cas de facilitar dades personals de terceres persones, l’usuari serà responsable d’informar-les d’aquesta política de privacitat, i elles podran exercir el dret d’accés a les dades personals per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi mitjançant un escrit adreçat al domicili de la Seu, a la baixada de la Seu núm.1 de Manresa, o bé enviant un correu a l’adreça electrònica: gestio@seudemanresa.cat.

En cas de tractar-se de menors d’edat, únicament podrà facilitar-ne les dades el seu representant legal (pare, mare o tutor), motiu pel qual en el moment d’omplir qualsevol formulari amb les dades del menor d’edat, l’usuari reconeix expressament la seva condició de representant legal (pare, mare o tutor). L’exercici del dret d’accés a les dades personals per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi correspondrà al representant legal, d’acord amb el previst al paràgraf anterior.
En cas que hi hagi conflictes entre els representants legals del menor, els serveis jurídics de la Seu es reserven el dret de demanar informació complementària per a poder resoldre les controvèrsies amb l’única finalitat de gestionar correctament la relació amb la Seu, i sempre respectant els principis de confidencialitat de la informació i el secret de dades.

En cas que la Seu revisi o modifiqui la política de privacitat de l’espai web, la nova redacció s’inclourà al lloc web i serà aplicable des d’aquell mateix moment.