Condicions d’ús

1. Definicions

Basílica santa Maria de la Seu de Manresa (La Seu): basílica gòtica ubicada a la ciutat de Manresa, propietat del Bisbat de Vic (NIF: R0800043B), amb domicili a la baixada de la Seu número 1 de Manresa (08242); parroquia propietària de l’espai web.
Condicions d’ús: els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre la Seu i l’usuari, en l’accés al portal i l’ús d’aquest per l’usuari.
Condicions de contractació: els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels serveis la Seu oferts a l’espai web i als quals queda subjecte l’usuari que decideix contractar aquests serveis.
Espai web: el conjunt de pàgines web ubicades als llocs d’internet (url) www.seudemanresa.cat
Serveis: els serveis que s’ofereixen a través de l’espai web perquè l’usuari els valori i adquireixi.
Usuari: la persona física o jurídica que accedeix al portal i l’usa.

2. Servei prestat
2.1 El Servei

El servei prestat per la Seu és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés a l’espai web i l’ús d’aquest, a través de les pàgines web del qual poden obtenir informació sobre diversos serveis, com per exemple: les visites a l’equipament, els serveis de la parròquia, la història i el patrimoni de la basílica, cursos de formació o l’actualitat de la basílica.
L’adquisició d’algun d’aquests serveis pot requerir el registre previ a l’espai web.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei, com per exemple, el pagament d’un preu.
Els serveis que s’ofereixen al portal inclouen els impostos aplicables. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels serveis contractats.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que la Seu no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris al portal.
Enllaços: l’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre la Seu i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des del portal no comporten una garantia de la Seu a l’usuari.

3. Drets i obligacions dels usuaris (registrats o no)
3.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de l’espai web sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que la Seu pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús de l’espai web.

3.2 Compliments de les lleis

L’usuari es compromet a accedir a l’espai web i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir l’espai web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar l’espai web o els drets de tercers de qualsevol manera.

3.3 No interferència de l’espai web

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través de l’espai web material que (I) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir l’espai web i gaudir-ne; (II) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (III) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (IV) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel·lectual i industrial; (V) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (VI) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (VII) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (VIII) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.
L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (I) no interferirà en l’espai web o en els servidors connectats a l’espai web i obeirà els requeriments, sistemes i procediments de l’espai web; (II) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través de l’espai web; (III) no influirà en l’espai web de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (IV) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (V) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (VI) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (VII) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.
L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb l’espai web o els usuaris

3.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Llegeix la política de privacitat

4. Modificacions de les condicions d’ús i de l’espai web

La Seu de Manresa podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina de l’espai web. La navegació per l’espai web implica (I) l’acceptació de les condicions d’ús de l’espai web i que (II) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.

5. Drets de propietat

L’usuari reconeix i accepta que l’espai web i qualsevol software emprat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial.
Sense el consentiment exprés de la Seu, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en l’espai web o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar l’espai web amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part de l’espai web, ni proporcionar accés a l’espai web a terceres parts.
No llicència: la Seu  no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb l’espai web o el seu contingut.

6. Indemnització

L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà la Seu, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (I) de l’ús de l’espai web per l’usuari, (II) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (III) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (IV) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

7. General
7.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de fer-se la Seu i l’usuari es faran per correu electrònic (I) quan s’adrecin a la Seu, a l’adreça electrònica gestio@seudemanresa.cat i, (II) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat.
La resposta de la Seu dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.
Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de la LOPDCP.

7.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

L’espai web i les condicions d’ús es regiran i interpretaran per les lleis vigents a Espanya.
La Seu i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o l’espai web. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o bé al web de la Seu.
En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

7.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari a l’espai web no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sense el consentiment previ de la Seu amb aquesta finalitat.
L’usuari autoritza, des d’ara, a la Seu a cedir els seus drets i les seves obligacions a l’espai web a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la LOPDCP.

7.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula de l’espai web o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul·la o ineficaç. La resta de clàusules de l’espai web o de les condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.

7.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

8. Contractació a distància de serveis de la Seu

8.1.1 Accés a les condicions
Aquestes condicions de contractació a distància es troben sempre a disposició dels usuaris, i s’hi pot accedir a peu de pàgina de l’espai web. Aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment, motiu pel qual es recomana als usuaris que les llegeixin i revisin cada cop o que contractin un servei.
És impossible contractar cap servei sense acceptar prèviament aquestes condicions i la política de privacitat, i també les condicions aplicables al contracte corresponent del servei  concret que s’estigui contractant.

8.1.2. Serveis
Els serveis que ofereix la Seu són accessibles a l’espai web. A cada pàgina web s’especifica el preu, les promocions, la forma de pagament, les condicions de contractació i informació diversa sobre el servei de què es tracti.

8.1.3. Responsabilitat de l’usuari
L’usuari coneix i accepta que l’accés a l’espai web i el seu ús, així com la selecció i tramitació de sol·licitud de serveis, els efectua lliurement, i que ho fa informat prèviament i degudament de les condicions de contractació.
En conseqüència, des de la llibertat i autonomia de la seva voluntat, l’usuari es fa responsable del compliment dels compromisos assumits en els contractes electrònics que subscriu, i assumeix la responsabilitat derivada dels actes i contractes que pugui subscriure la Seu amb proveïdors i tercers per a complir la sol·licitud cursada i acceptada.

8.1.4. Drets de l’usuari
L’usuari, amb el compliment dels seus compromisos, adquireix el dret a rebre el servei en els termes i les condicions establerts a les condicions e contractació.

8.1.5. Garantia comercial i drets del Consumidor
En els termes que estableix la normativa vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, en cas de serveis l’usuari té el dret a la reparació d’aquests, a que li siguin substituïts, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

8.1.6. Exempció de responsabilitat de la Seu
La Seu no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que es derivin de fets aliens a la seva organització, i més especialment dels que tinguin origen o causa en les xarxes de comunicació a través de les quals funciona i es gestiona l’espai web i les mateixes comunicacions per correu electrònic.

8.1.7. Durada del servei
La Seu es reserva la facultat unilateral de cancel·lar la contractació electrònica de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho als usuaris, i amb l’única obligació de complir els contractes subscrits amb anterioritat a la cancel·lació.

8.1.8. Comunicacions
Llegeix l’apartat 8.1.1 de les condicions d’ús.